فقط خود شما مسئول کسب و کار خودتان هستید. هر چیزی که در فعالیت تجاری تان دارید صد در صد محصول فکر و جذب خودتان بوده است و همه آنها را در طی ماهها و سالهای قبل، اول در ذهنتان با افکار ساخته اید، بعد با تمرکز و توجه آن افکار را قدرت داده و تبدیل به باور کرده اید.

اگر باور داشته باشید که دست به هر کاری می زنید، شکست می خورید. این باوری محدود کننده است که باعث میشود شما هر کاری را که شروع کنید با شکست مواجه خواهید شد.

یکی از راه های رسیدن سریع به برنامه صحیح، استفاده از مشاور و مربی راهنما برای طی طریق تغییر و رسیدن به مسیر صحیح است.

دوره سه ماهه مشاوره موفقیت در کسب و کار هم به صورت محدود ارائه می شود.

برای تنظیم وقت مشاوره تماس بگیرید.

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۴۵۷۳۱

پرویز زاهد